Магнітно-резонансна томографія в діагностиці аденом гіпофіза (огляд літератури) (продолжение...)

Відносно післяопераційного контролю автори , які у динаміці вивчали зміни МР-картини до та після операції, виявили, що у ранньому післяопераційному періоді зображення подібні до передопераційних, що пояснюється з найбільшою імовірністю резидуальною пухлиною, набряком, наявністю геморагії, ліквору, гемостатичного матеріалу. Таким чином, про радикальність видалення пухлини можна судити тільки за МР-зображенням, отриманим при дослідженні пацієнта на 26-му місяці після оперативного втручання. У подальшому автори рекомендують проведення МРТ через 2 роки після операції та визнають метод найбільш ефективним для післяопераційного спостереження пацієнтів, що страждали на аденому гіпофіза.

Узагальнюючи дані обробленого матеріалу про значний поступ у лікуванні пухлин гіпофіза, як мікрохірургічними, так і консервативними, а також радіохірургічними методиками, особливу увагу привертає покращання ранньої діагностики цих захворювань нейровізуалізуючими методами. Саме прогрес МРТ та поява сучасних томографів з високою напруженістю магнітного поля дозволяють змінити алгоритм обстежень нейроендокринних хворих. МРТ стала безсумнівно процедурою номер один при виявленні мікроаденом, оцінці наявності інвазивного росту пухлин селярної локалізації та проведення диференційної діагностики.

Впровадження нових методик МР-досліджень (КМРТ, ДМРТ, інтраопераційної МРТ) не тільки значно підвищує інформативність методу, але й показує перспективи його розвитку та розширення кола клінічних інтересів.

Magnetic-Resonance Imaging of Pituitary Adenomas (review of literature)

Opprtunities and tehniques of modern magnetic-resonance tomography presented in medical literature were reviewed. Efficacy and informatic value of MRI in visualisation of pituitary adenomas of different histologic type, hormonal activity and extrasellar extention were assassed and compared. Some aspects of new MRI investigations, using of intravenous enchasment, postoperative MR control, anatomo – functional MR studies, intaoperative magnetic-resonanse imaging and navigation are also presented.

Магнитно-резонансная диагностика аденом гипофиза (обзор литературы)

Исследована техника и возможности современной магнитно-резонансной томографии, представленные в медицинской литературе. Оценена и сравнена эффективность и информативность МРТ при аденомах гипофиза разной гистоструктуры, гормональной активности, экстраселлярного распространения. Также представлены некоторые аспекты новых МР-исследований, использования контрастного усиления, послеоперационного контроля, анатомо-функциональных МР-обследований, получения интраоперационных изображений и навигации.

О.С. Сальнікова , К.О. Робак , М.О. Гук
Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова АМН України, Київ
УДК 616.432 006073.756.8073.8


Наиболее просматриваемые статьи: