Вплив аміксину ic на цитотоксичну активність nkклетин у хворих на хронічний гепатит С (ХГС)

Є.В. Нікітін, К.Л. Сервецький, ОМ. Усиченко, Т.В. Чабан, КМ. Усиченко

Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна.

Сучасні дані про роль процесів внутрішньоклітинної взаємодії в підтримці гомеостазу дозволяють розробити нові підходи у визначенні прогностично значимих показників імунітету й можливостей їх корекції. Вивчення імунобіохімічних механізмів розвитку патологічного процесу при гепатиті С відкриває перспективи до можливої модуляції лігандрецепторної взаємодії під впливом препаратів з імуномоделюючою та інтерферонстимулюючою дією.

У 160 хворих на ХГС проведено комплексне вивчення показників клітинного імунітету й інтерфероногенезу, рецепторної чутливості Тлімфоцитів і цитотоксичної активності NKклітин. Також вивчені аспекти впливу інтерфероногену Амксин ІС на процеси міжклітинної взаємодії у хворих на ХГС. Встановлено, що рівень зв’язування Амксину ІС рецепторами Тлімфоцитів підвищується при збільшенні кількості курсів лкування, виявлений зворотний кореляційний зв'язок між показниками цитотоксичної активності NK-клітин і рецепторної чутливості Тлімфоцитів, прямий виражений кореляційний зв'язок між кількістю курсів Амксину ІС і рівнем зв’язування рецепторами Тлімфоцитів, між титром IFNі кількістю NK-клітин, титром IFN і субпопуляцією CD4+ лімфоцитів. Окрім цього, встановлений зворотний виражений кореляційний зв'язок між титром аІФН і наявністю HCV RNA, а також помірний зворотний зв'язок між кількістю NK клітин і наявністю HCV RNA. При цьому цитотоксична активність NK клітин нормалізується після закінчення 9 курсів лкування амиксином. Отримані дані свідчать про нормалізуючий вплив Аміксину ІС на процеси міжклітинної взаємодії і опосередковану противірусну дю препарату. Клінічна ефективність препарату підвищувалася при збільшенні кількості курсів (69 курсів). Виходячи з вище викладеного Аміксин ІС слід рекомендувати до використання як противірусний і імунокоригуючий препарат в лкуванні ХГС.
Наиболее просматриваемые статьи: