Вплив поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у підлітків, хворих на хронічний гнійний верхнешелепний синусит

Чащева О.Г.

ДЗ "Луганський державний медичний університет "

В сучасних умовах відмічається збільшення захворюваності на хронічну запальну патологію ЛОРорганів, яка особливо характерна для дітей та підлітків; при цьому за даними медичної статистики та результатами епідеміологічних досліджень останніх років, найбільш поширеною хворобою є хронічний гнійний верхнешелепний синусит (ХГВЩС). При розробці раціонального способу імунокорекції при даної патології, нашу увагу привернув сучасний імуноактивний препарат поліоксидоній, який володіє чітко вираженою імунокорегуючою та антиоксидантною дією. Було обстежено дві групи підлітків, хворих на ХГВЩС віком від 13 до 18 років. З них основна група підлітків (38 осіб), яка отримувала поліоксидоній по 6 мг внутршньом'язово через день 5 ін'єкцій, потім 2 рази на тиждень ще 10 ін'єкцій препарату (всього на курс 90 мг ПО) та група зіставлення (32 особи), яка отримувала лише загальноприйняті консервативні засоби. В обстежених підлітків, хворих на ХГВЩС, аналізували показники клітинної ланки імунітету (КЛІ) у цитотоксичному тесті (В.М. Фролов та співавт., 1989). До початку лікування у хворих підлітків обох груп відмічалися однотипові зсуви з боку показників КЛІ, які характеризувалися наявністю Т-лімфопенії, дисбалансом субпопуляційного складу Т-лімфоцитів, переважно зі зниженням кількості циркулюючих Т-хелперів/індукторів (CD4+), зменьшенням імунорегуляторного індексу CD4/CD8, а також показника реакції бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) з ФГА, що свідчило про пригничення функціональної активності Т-лімфоцитів. При проведенні повторного імунологічного обстеження підлітків, хворих на ХГВЩС, після завершення курсу лкування із застосуванням поліоксидонію, було встановлено чітко виражений позитивний впив на проаналізовані показники КЛІ підвищувався рівень CD3+ та CD4+лімфоцитів, внаслідок чого нормалізувався імунорегуляторний індекс CD4/CD8, а також показник РБТЛ, що надавало можливість констатувати лквідацію проявів ВІД та відновлення функціонального стану Т-клітин. Проведення диспансерного нагляду після досягнення клінічної ремісії ХГВЩС в обстежених підлітків дозволило встановити, що тривалість збереження близьких до норми показників КЛІ складає 34 місяці після завершення імунокорекції за допомогою сучасного імуноактивного препарату поліоксидонію. У хворих підлітків групи зіставлення, яка отримувала лише загальноприйняті засоби лікування, та не вживала жодних імунотропних препаратів, позитивні зміни з боку КЛІ були суттєво меншими. Тому після завершення основного курсу лкування у хворих групи зіставлення зберігалася помірно виражена Т-лімфопенія, дисбаланс субпопуляційного складу Т-лімфоцитів та зниження показників РБТЛ, що свідчило про збереження ВІД. Отже, застосування загальноприйнятих засобів лікування не забезпечує відновлення показників КЛІ. Отримані дані свідчать, що включення поліоксидонію до комплексу консерватиіного лікування підлітків, хворих на ХГВЩС як засобу імунокорекції реабілітації, можна вважати патогенетично обгрунтованим, клінічно доцільним та перспективним.
Наиболее просматриваемые статьи: